/>
headerphoto

Landsbygdsutveckling i strandnära läge

2014-03-11 Text och bild från utsällningsförslaget rörande Furuby. Yttranden från samrådsunderlaget finns lite längre ner.

Utsällningsförslaget

karta
Naturvärden och landskap
Området ligger vid Årydssjöns nordvästra strand och sluttar markant ner mot sjön. Längst ner intill sjöstranden finns en anlagd badplats, samlad kring en större gräsyta. In mot land avgränsas badplatsen av en otydlig strandvall. Avgränsningen och rumsligheten förstärks av enstaka större träd vid strandkanten, samt ett ungskogsparti längre upp i backen och bidrar till en väldefinierad platsbildning. En gångstig löper parallellt med strandlinjen en bit upp i backen. Denna utgör en naturlig gräns för den del av området som bör förbehållas allmänhetens intressen för friluftsliv och rekreation. Sluttningen ovanför badplatsen utgörs av unggranskog som i dagsläget är relativt svårtillgänglig på grund av björksly. Enstaka tallar finns. Längre upp i området, på högre höjd, finns ståtlig tallskog, med inslag av såväl blåbärs- som lingonris. Söder om badvägen som leder till sjön finns en del blöta partier. Även i strandlinjen finns inslag av fuktiga partier, troligen på grund av mycket rörligt vatten i sluttningen som pressas ner mot strandvallen. På andra sidan badvägen, norr ut, är topografin mera varierad med enstaka höjder och flackare platåpartier, och karaktären är mera öppen, mindre sluten av vegetation.
Bedömning: Området bedöms inte ha några högre naturvärden utöver strandlinjen och den gröna allmänningen vid vattnet. Ur landskapssynpunkt utgör den historiska vägen till området, bl.a. kantad av milstenar, en stor kvalitet.
Allemansrätt och upplevelsevärden
Området ligger drygt 500 m från samhället och är sannolikt ett välbesökt område för bad, lek, picknic/grillning och promenader. Platsen upplevs lugn och ostörd. Från badplatsen har man en vacker vy mot Hemset och sjön som helhet, som upplevs som orörd natur. Vid badplatsen finns brygga och omklädningshytt. I den södra delen av badplatsen finns en grillplats. Stigar leder längs stranden både norrut och söderut från badplatsen och utgör troligen del i längre promenader som knyter an till samhället. Norr om badplatsen ligger en del båtar. Norr om området finns två bostadshus och längre bort finns fler fritidshus.
Bedömning: Badplatsen, den gröna allmänningen, strandlinjen och den fria utsikten har mycket stort värde för lokalbefolkningens rekreation och friluftsliv.
Sjön som helhet
Årydssjön är utpekat i naturvårdsprogrammet för sina landskapsmässiga och biologiska värden. Framförallt är det kulturlandskapet kring Hemset, miljön kring Åryds bruk samt de omväxlande och ofta blockrika terrängformerna på den östra stranden som bedöms värdefulla. Enstaka fritidshus finns kring sjön, framförallt i norra delen. Skogsmark omger en stor del av sjön förutom vid Hemset där ett vackert brukat kulturlandskap längs en höjdrygg kan upplevas från badplatsen vid Furuby.
Bedömning: En exploatering av LIS-området är möjlig utan större påverkan på sjöns övriga värden.
Riktlinjer
Området söder om badvägen bedöms som lämpligt för bostäder, förutsatt att exploateringen genomförs som naturanpassat byggande och att en stor del större barrträd sparas med hänsyn till landskapsbild och platsens befintliga karaktär av skog vid sjö.
- En zon med befintlig vegetation på norr om den befintliga gångstigen skall lämnas orörd för att bevara en visuell buffert ner mot Årydsjöns badplats och på så sätt säkerställa friluftslivets långsiktiga intressen.
- Badplatsen och en strandzon varierande med topografin bör lämnas för fri passage och rekreation. Badplatsen bör även efter en exploatering upplevas relativt avskild. Hänsyn ska tas till topografi och vegetation i området.
- Exploatering bör utföras som naturanpassat byggande och integreras i den befintliga skogsmiljön. Högre bebyggelse är möjlig att integrera i östra delen av området, genom att följa nivåkurvorna.
- Exploatering bör föregås av en övergripande VA- och dagvattenutredning för att utvisa att en exploatering medför positiv påverkan på sjöns ekologiska och kemiska status.
- Dagvatten från hårdgjorda ytor bör tas omhand lokalt och filtreras

Vatten och avlopp
Avlopp kan pumpas till det kommunala nätet.
Motiv för LIS
En exploatering kan stärka servicen i Furuby och Åryd.

Yttraden som återfinns i Samrådsunderlaget:

Furuby sockenlag
Ambitionsnivån för det utpekade LIS-området är för lågt och därför föreslås en utökning av området söderut. Det utpekade området är idag mycket uppskattat bland invånarna med hänvisning till dess rekreativa värden. Således bör gränsen från stranden till bostadsbebyggelsen uppgå till 50 meter.
Kommentar: Området är i LIS-planen utpekat för bebyggelse och i riktlinjerna framgår det tydligt att hänsyn tas till det befintliga rekreationsområdet; "Badplats och en strandzon på upp till 30-40 m varierande med topografin ska lämnas för fri passage och rekreation. Badplatsen bör även efter en exploatering upplevas relativt avskild". Furubys sockenlags förslag om en utökning av LIS-området söderut upptas i planen.
Fastighetsägare Furuby
Kommunen har inte redovisat någon analys av efterfrågan på strandnära boende för Furuby. Därför går det inte att bedöma om LIS-projektet verkligen kommer att bidra till önskad utveckling speciellt då det sedan lång tid tillbaka finns flera lediga byggklara tomter i Furuby. En sådan analys bör göras snarast.
Kommentar: Det har sedan en tid funnits en ambition från Växjö kommun att utveckla nya områden för bostäder på landsbygden och att erbjuda sjönära tomter. Efterfrågan styr givetvis vad som planeras. Växjö kommun ser detta som en möjlighet att stärka service och skolor på landsbygden samtidigt som att kunna erbjuda boende i strandnära läge ses därför LIS-planen också som ett tillfälle till att skapa möjligheter för boendemiljöer till de som finns i tätorterna

2013-12-28: Nya länkar (till höger) angående Växjö kommuns Utställningsförslag, Miljökonsekvensbeskrivning samt Samrådsredogörelse. Utställningen pågår tom 31 Januari 2014, fram tills dess kan man diskutera materialet tillsammans med sockenlaget. Läs mer på kommunens hemsida för LIS

2012-11-02: Artikel i SMP angående LIS.

2012-10-31: En slutgiltig version av samrådsunderlaget har skickats till kommunen. Framöver kommer kommunen eventuellt att återkomma till sockenrådet för vidare diskussion. Hela LIS-planen kommer att ställas ut under oktober 2013 och i mars 2014 kommer kommunfullmäktige att fastställa den.

2012-10-22: Ett andrautkast på samrådsunderlaget har tagits fram och synpunkter mottagits.

2012-10-25: En sammanfattning av första versionen av samrådsunderlaget presenterades för kommunen 25/10.

2012-10-22: Ett första utkast på samrådsunderlaget har tagits fram

2012-09-30: På höstmötet presenterade Tobias Gredemark material från kommunen och vi tillsammans kunde diskutera fram synpunkter och förslag som kommer mynna ut i ett samrådssvar. Detta skall i sin tur presenteras för och tillhandahållas kommunen under oktober månad. Se minnesanteckningar från mötet.

2012-09-15: På kommande höstmöte 30/9 ska vi ta upp synpunkter på kommunens förslag om att möjliggöra strandnära tomter. På denna sidan finns en del länkar och mer information kommer läggas upp löpande.